<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Verkkosivusto on yrityksesi paras myyjä

Yritysten verkkosivustotarpeet ovat erilaisia. Verkkosivuston tulisi aina tukea organisaation tarpeita ja tuottaa. Digitaalisen käyntikortin sijaan verkkosivusto voi olla tehokas liidikoneisto. Se houkuttelee kävijöitä heidän tarpeisiinsa suunnitelluilla kohdennetuilla sisällöillä ja konvertoi vierailijat liideiksi. Verkkosivuston tulee myös olla helposti hallittava ja skaalautuva, jotta se tukee yrityksesi kasvua.

Verkkosivustojen suunnittelu

Kuinka tehdä B2B-verkkosivusto, joka tuottaa liidejä?

 

Verkkosivusto on markkinoinnin ja myynnin hermokeskus, jonka täytyy tukea yritystä sen kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Ketterä, vaiheittainen toteutustapa mahdollistaa sivuston iteratiivisen kehittämisen ja aitoon dataan pohjaavan optimoinnin.

Tuumasta toimeen

Tuottava sivusto tarvitsee taustalleen strategian, joka tukee kasvua ja liiketoiminnan tavoitteita. Ymmärrys tavoitteista, asiakaskohderyhmistä sekä ostopolusta auttaa suunnittelemaan sisällöt niin, että ne tuottavat lisäarvoa sekä asiakkaalle, että yritykselle.

Tässä on muutamia käytännöllisiä vinkkejä B2B-verkkosivuston sisältöjen suunnitteluun:

1.

Määrittele ostopolku

Tuota sisältöä jokaiseen ostopolun vaiheeseen: awareness, consideration, decision.

2.

Keskity ensimmäiseksi Bottom of the Funnel -sisältöön, sillä juuri tässä sisältökategoriassa B2B-yrityksillä ovat yleensä suurimmat puutteet

Millainen sisältö auttaa tietoisuusvaiheen ja harkintavaiheen jälkeen asiakasta eniten? Millaisen konversion tähän ostopolun vaiheeseen voisi liittää, josta olisi eniten lisäarvoa sekä asiakkaalle, että myynnille?

3.

Kokeile parantaa sivuston konversioita

Lisää selkeitä call-to-actioneja, kokeile niille erilaisia formaatteja ja kehoitteita. Synkkaahan verkkosivustosi yhteen CRM-järjestelmän kanssa?

speed

Testaa miten hyvä nykyinen sivustosi on

Lähetä sivustosi analysoitavaksi. Saat analyysin sivustosi tilasta vain muutamassa minuutissa.

Verkkosivuston uudistaminen

Milloin on oikea aika uudistaa verkkosivusto?

 

Verkkosivuston uudistamista lykätään usein turhan pitkään. Verkkosivusto on jo päässyt väljähtymään niin ulkoasun, käytettävyyden kuin sisältönsäkin puolesta, ennen kuin toimenpiteisiin ryhdytään.

Ehkä taustalla kummittelevat aikaisemmat huonot kokemukset sivustoprojekteista tai vanhanaikainen ajatus siitä, että sivuston käyttöikää tulisi venyttää mahdollisimman pitkäksi.

Verkkosivustouudistuksen ei kuitenkaan tarvitse olla hankala tai työläs projekti. Sivustoja voi toteuttaa ketterästi ja kasvua optimoiden Growth-Driven Design -menetelmällä.

Vanhan verkkosivuston paikkailu voi tuoda lisäaikaa, mutta on harvoin oikea ratkaisu, jos yritys hakee kasvua. Verkkosivujen uudistaminen on aina myös loistava mahdollisuus uudelleenarvioida verkkosivuston tavoitteet, kehittää hakukoneoptimointia ja kohentaa sivuston liidigenerointia.

Verkkosivustojen suunnittelu ja toteutus Growth-Driven Design -menetelmällä

 

Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustot Growth-Driven Design eli GDD-menetelmää hyödyntäen.
Sen hyödyt asiakkaallemme ovat:

 • Kustannukset jakautuvat tasaisemmin
 • Sivuston tekeminen on ketterämpää
 • Julkaisuvaiheeseen päästään nopeammin
 • Sivuston kehittäminen ja optimointi ovat osa projektia, eikä erillinen hanke
 • Sivuston kehittäminen pohjaa aitoon käyttäjädataan eikä mielipiteisiin

Perinteinen tapa suunnitella verkkosivusto:

”set and forget”

Perinteinen tapa suunnitella verkkosivustoja on usein sekä tilaajalle että tekijälle piikki lihassa. Sivustoprojektit ovat kalliita, kestävät pitkään ja valmistuvat harvoin aikataulussaan. Perinteiseen malliin sisältyy lisäksi riskejä. Kustannukset ja resurssit käytetään projektin alussa, ilman selkeää todistetta siitä, että lopputulos on toivotunlainen tai että sivusto toimii kuten on ajateltu.

Perinteinen verkkosivustoprojekti antaa harvoin mahdollisuuksia merkittävien muutosten tekemiseen tai optimointiin julkaisun jälkeen. Kattavammat uudistukset tehdään seuraavan re-design -projektin yhteydessä, mahdollisesti vuosien kuluttua. Perinteinen sivustoprojekti onkin tyypillisesti mallia ”set and forget”.


Pitääkö julkaisuaikataulu?

Tyypillisesti verkkosivustoprojektien julkaisuaikatauluissa nähdään seuraava trendi:

Growth-Driven Design
Aikataulussa
Perinteinen malli
2 viikkoa myöhässä
Growth-Driven-Design | Kasvua kiihdyttävä verkkosivusto

Growth-Driven Design

Kasvua kiihdyttävä verkkosivusto

Opas ketterään sivustouudistukseen B2B-yrityksille

LATAA OPAS

Verkkosivustoprojektit GDD-menetelmällä

Growth-Driven Design: ketteryyttä ja aitoa dataa

Growth-Driven Design -mallissa optimaalisiin tuloksiin pyritään oikean sivustodatan pohjalta. Sivusto julkaistaan vaiheittain ja optimoidaan sykleissä. GDD-mallissa on kolme vaihetta:

Strategia  |  Launch Pad  |  Jatkuva kehittäminen
Strategiavaihe | Growth-Driven Design

Strategiavaihe

Strategiavaiheessa hankitaan empaattinen ymmärrys asiakkaan tarpeista ja polusta sivustolla. Verkkosivuston tavoitteet linjataan liiketoiminnan tavoitteisiin. Sivustoprojektin strategiavaihe voidaan tehdä osana inbound-markkinoinnin strategiaa, jos se kuuluu tuotettaviin palveluihin. 

Tässä vaiheessa etsitään vastaukset kysymyksiin, kuten: millaisia haasteita sivustokävijöillä on? Mitä tavoitteita heillä on? Missä ostopolun vaiheessa asiakas on ollessaan verkkosivustolla?

Strategiavaiheessa suunnitellaan lisäksi sivuston käytettävyyttä ja muodostetaan sivustoa koskevat perusolettamukset, sekä analysoidaan olemassa oleva data. Samalla muodostetaan persoonat, ostajan polku sekä määritellään sivustoarkkitehtuuri, SEO-strategia, tärkeimmät sivut, integraatiot sekä tekniset vaatimukset. 

Strategiavaiheessa ideoidaan edelleen "wish list" ominaisuuksista ja asioista, joita verkkosivustolla toivotaan olevan. Nimestään huolimatta wish list ei ole mikä tahansa toiveiden tynnyri, vaan se sisältää luovia ja strategisesti puntaroituja ideoita, jotka a) ratkaisevat sivustokävijän haasteita b) tuovat lisäarvoa käyttäjälle c) auttavat liiketoimintaa kasvamaan.

Launch Pad | Growth-Driven Design

Launch Pad

Launch Pad tarkoittaa laajuudeltaan riittävää uudistettua sivustoa, joka on selkeä parannus edelliseen versioon. Launch Pad on itsessään laajuudeltaan kattava ja riittävä, mutta antaa vielä tilaa optimoinnille. Launch Padin laajuus vaihtelee yrityksen tai organisaation tarpeiden mukaan. Launch Padissa pyritään sekä laatuun että ketterään julkaisemiseen. Sivuston laajuutta kasvatetaan vaiheittain Launch Pad -vaiheen jälkeen.

Launch Pad rakennetaan ja julkaistaan ketterästi. Ajatuksena on, että julkaisun jälkeen kerätään aitoa käyttäjädataa, jonka perusteella tehdään dataan pohjaavia ja kasvuun tähtääviä päätöksiä verkkosivuston jatkokehittämisestä. Henkilökohtaisten mieltymysten ja tuntuman sijaan optimointia sekä jatkokehittämistä tehdään nyt aidosti käyttäjädataan ja analytiikkaan pohjaten.

Launch Pad mahdollistaa myös sen, että optimointi ja kehittäminen ovat alusta saakka osa projektia, eikä ylimääräinen erillinen projekti tai lisäkustannus.

Nopeammin tuloksia?

Sivustoprojektien keskimääräinen kesto

Growth-Driven Design
60 päivää + jatkokehitys aitoon käyttäjädataan pohjaten
Perinteinen malli
108 päivää + jatkokehitys seuraavan uudistuksen yhteydessä
Sivuston jatkuva kehittäminen | Growth-Driven Design

Sivuston jatkuva kehittäminen

Jatkuvan kehittämisen vaiheessa identifioidaan tekijät, joiden avulla liiketoiminnan kasvua voidaan tukea ja joilla on eniten vaikuttavuutta.

Jatkuva kehittäminen sisältää vaiheet plan, build, learn sekä transfer.

Plan:

Määritellään ne liiketoiminnan kannalta vaikuttavimmat tekijät, joita lähdetään rakentamaan tai optimoimaan seuraavaksi.

Build:
Toteutetaan vaikuttavimmat kehityskohteet. Dokumentoidaan hypoteesi siitä, miten toteutettava asia vaikuttaa metriikkaan. Valitaan seurattava metriikka ja testaustapa.
Learn:
Arvioidaan oliko toteutetulla kehityskohteella arvioitu vaikutus. Osoittautuiko hypoteesi paikkansapitäväksi vai vääräksi? Mitä kehityskohteen toteuttamisesta opittiin?
Transfer:

Havainnot jaetaan organisaation sisällä.

Jatkuvan kehittämisen kohteet määritellään sen mukaisesti, liittyvätkö ne sivuston perusaktiviteetteihin, olemassa olevien elementtien optimointiin vai uuden luomiseen. Näihin osa-alueisiin keskitytään yksi kerrallaan, jotta fokus ei katoa.

Fokusalueelta kerätään käyttäjädataa käyttäjäkokemuksen ymmärtämiseksi. Kun haasteista on saatu ymmärrys, ideoidaan uusia toteutettavia ratkaisuja, joiden arvioidaan tuottavan lisäarvoa käyttäjälle ja parantavan fokusalueen metriikkaa. Ideat priorisoidaan vaikuttavuuden perusteella. Ideoista tuotetaan skenaariokuvaus sekä hypoteesi siitä, miten toteutettava asia vaikuttaa. Samalla laaditaan testaussuunitelma. Vaikuttavimmat toteutetaan seuraavassa design sprintissä.

Fokusalueet, joiden kehittämiseen kulloinkin keskitytään, valitaan esimerkiksi kvartaaleittain. Jatkuvan kehittämisen sykliin otetaan toteutettavia kehityskohtia tyypillisesti enintään kaksi joka kuukausi. 

Tyytyväisempiä asiakkaita

Tyytyväisyyskyselyissä on havaittu, että GDD-projektien asiakkaat ovat keskimääräisesti tyytyväisempiä

Growth-Driven Design
Tyytyväisyys: 7.7/10
Perinteinen malli
Tyytyväisyys: 6.3/10

Teknologia Growth-Driven Design -verkkosivuston toteuttamiseen

 

Käytämme sivustojen toteuttamiseen HubSpot Content Management System -järjestelmää. Olemme valinneet HubSpotin teknologiaksemme mm. näiden ominaisuuksien vuoksi:

 • HubSpot on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa CMS, joka on integroitu CRM-järjestelmään
 • Sisältöjen personointi ja käyttäjäkokemuksen räätälöinti on helppoa
 • Sivuston kehittäminen HubSpot CMS:n avulla on nopeaa ja ketterää
 • Alusta tarjoaa kattavasti dataa verkkosivustovierailijoista
 • Sisältää lukuisia integraatiomahdollisuuksia
 • Sivuston ylläpito on vaivatonta
 • Sivusto on tietoturvallinen
 • Teknologia on vakaa ja luotettava
 • Sivustosta saadaan nopea
 • Automaatiotyökalut ovat käytössä
 • Data on läpinäkyvästi myynnin, markkinoinnin sekä asiakaspalvelun käytössä
 • Alusta tarjoaa erittäin kattavan analytiikan ja raportoinnin
 • Alusta sisältää hyvät testausominaisuudet
 • Sisältöjen hallinta tapahtuu yhdestä ja samasta paikasta
 • Sisältöjen seuranta on samassa paikassa sisältöjen hallinnan kanssa
 • Sisältää sisäänrakennettuna sisältöjen optimoinnin hakukoneille, mobiilille sekä mahdollisuudet konversio-optimointiin

arrow-down-v2

Kumpi kannattaa valita, HubSpot CMS vai Wordpress?

Lue vertailu

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä

Voit koska tahansa ottaa yhteyttä, jos asia kiinnostaa tai haluat tietää siitä lisää.