<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=566599290210631&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekisteriseloste

(Henkilötietolaki 523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Prami Growth Agency

(Prami Advertising Oy)
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
Tel. +358 40 590 5622
contact@prami.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkka Prami
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
Tel. +358 40 590 5622
contact@prami.fi

3. Rekisterin nimi

Prami Growth Agency asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Prami Growth Agency:n asiakas- ja markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään Prami Growth Agency:n toiminnasta viestimiseksi, asiakkuussuhteiden hoitamiseksi, yrityksen markkinointiin sekä muiden yrityksen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yrityksen oikeutettu etu, sopimus, sekä suostumus siltä osin, kun kyse on henkilön itse tilaamista uutiskirjeistä ja markkinointiviesteistä tai yksityishenkilöille kohdistetuista sähköisistä markkinointimateriaaleista.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkuus- ja markkinointirekistereissä käsitellään seuraavien ryhmien henkilötietoja: asiakkaat, avainkumppanit, työnhakijat sekä muut yrityksen sidosryhmät sekä potentiaalisten asiakkaiden tiedot.

  • Rekisteröidyn yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Mahdolliset tiedot tehtävästä: titteli, työtehtävä, organisaation nimi, organisaation osoite, www-osoite
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kampanjat sekä tapahtumat, joihin henkilö on osallistunut
  • Mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja myös EU-alueen selä ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on mahdollisesti erilainen. 

Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste. Lisäksi rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista on huolehdittu asianmukaisella tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisella tavalla. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Lisäksi henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöoikeudet rajataan vain niille työntekijöille, joille pääsy on tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellista.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.